Käyttöehdot 

Päivitetty 21.12.2023 

Kokemusmittari-sovelluksen loppukäyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) on luettava ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan. Käyttäjällä tarkoitetaan jäljempänä tapauskohtaisesti joko yritystä tai muuta toimijaa. Käyttöehdot muodostavat sopimuksen, joka Käyttäjä ja palvelun tuottamisesta vastaava Preoni Oy (jäljempänä “Palveluntarjoaja”) sitoutuvat asiakassuhteessa noudattamaan. 

Palveluntarjoaja: 

Preoni Oy 

Vasarakatu 1, 40320 Jyväskylä 

 

Preoni Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, 2239410-0. Arvonlisäverotunnus on FI22394100. 

1 Yleistä palvelun käytöstä 

1.1 

Kokemusmittari-sovelluksen (jäljempänä “Palvelu”) käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä “Käyttöehdot”). Jos Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä on kuitenkin tehty erillinen palvelusopimus tai Käyttäjä on hyväksynyt Palveluntarjoajan tekemän erillisen tarjouksen, joka sisältää näistä Käyttöehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan kyseisen palvelusopimuksen tai tarjouksen ehtoja ensisijaisesti. Nämä Käyttöehdot täydentävät tällöin erikseen sovittua. 

1.2 

Palvelun käyttötarkoituksena on mitata monikanavaisesti asiakkaiden ja henkilöstön kokemuksia sekä heidän suositteluhalukkuuttaan. Palvelu tarjoaa tietoa siitä, miten loppuasiakkaat kokevat saamansa palvelun. Palvelussa Käyttäjät voivat luoda asiakkaille jaettavia asiakastyytyväisyyslomakkeita, joita Käyttäjät voivat jakaa haluamissaan kanavissa, esim. sähköpostitse tai QR-koodilla toimipisteessä. Kyselyjen tulokset tallentuvat Palveluun, jossa niitä voi tarkastella ja viedä esim. Exceliin. Palvelu lähettää myös automaattisesti PDF-raportit halutuin väliajoin. 

1.3. 

Sopimuksen teon tekninen vaihe on Käyttäjäksi rekisteröityminen. 

1.4 

Käyttäjä ei saa toimia tavalla, jonka seurauksena Palvelu lakkaa toimimasta, ylikuormittuu, vahingoittuu tai huononee taikka käytöstä aiheutuu ilmeistä haittaa Palveluntarjoajalle. Käyttäjä ei myöskään saa vaikuttaa haitallisesti toisen Käyttäjän Palvelun käyttöön eikä

käyttäjä saa myydä, vuokrata, siirtää, lisensoida tai muutoin tarjota Palvelua muille osapuolille Käyttöehdoissa mainituista tavoista poiketen. 

1.5 

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua luvattomaan mainontaan, roskapostin lähettämiseen tai minkä tahansa muun pyynnön tai joukkoviestinnän välittämiseen. 

1.6 

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua sellaisen materiaalin välittämiseen, joka sisältää mainos-, haitta- tai vakoiluohjelmia, ohjelmistoviruksia, matoja tai mitä tahansa muuta tietokonekoodia, joka on suunniteltu keskeyttämään, tuhoamaan tai rajoittamaan tietokoneohjelmiston tai -laitteiden toimivuutta. 

1.7 

Palvelun Käyttäjälle myönnetään hinnaston mukaisia maksuja vastaan rajoitettu käyttöoikeus Palvelun sisältöön. Palvelun ajantasaisen hinnoittelun voi katsoa osoitteesta kokemusmittari.fi/hinnoittelu. Palvelun sisällön laajamittainen saattaminen yleisön saataviin on ehdottomasti kiellettyä. Tällaista kiellettyä toimintaa on sisällön julkaiseminen esimerkiksi nettisivuilla, kilpailevassa palvelussa tai muussa ympäristössä, jossa useilla kolmansilla osapuolilla on pääsy sisältöön tai sen osiin. 

1.8 

Palvelun sisältö on lähtökohtaisesti suomeksi. Palveluntuottaja saattaa tarjota mahdollisuutta myös muunkielisen materiaalin käyttämiseen. 

1.10 

Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään noudattamaan näiden Käyttöehtojen ohella Suomen lakia ja hyvää tapaa. 

2 Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot 

2.1 

Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi vain täysi-ikäinen ja muutoin täysivaltainen luonnollinen henkilö taikka kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin rekisteröitynyt oikeushenkilö. Luonnollinen henkilö tarkoittaa yksityishenkilöä. Oikeushenkilö voi olla yritys, yhdistys, julkisoikeudellinen toimija tai muu oikeushenkilö. Kun näissä Käyttöehdoissa puhutaan yrityksistä, rinnastetaan yrityksiin yleisesti kaikki oikeushenkilöt. 

2.2 

Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröinti- ja maksutiedot (jäljempänä “Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä, sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (jäljempänä “Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten. 

2.3 

Käyttäjän rekisteröityessään syöttämien henkilötietojen tulee olla Käyttäjän omia sekä osoite- ja maksutietojen oikeita ja ajantasaisia. Käyttäjällä tulee olla oikeus edustaa

Palveluun rekisteröimäänsä yritystä. Käyttäjä on velvollinen päivittämään tiedot niiden muuttuessa. 

2.4 

Jos kyseessä on oikeushenkilö, vain Käyttäjän valtuuttamat henkilöt ovat oikeutettuja käyttämään Palvelua. Käyttäjällä on oikeus sallia pääsy vain Käyttäjän oman organisaation käyttäjille. Käyttäjällä ei ole oikeutta antaa pääsyä Palveluun kolmansille osapuolille. Kaikki luvaton käyttö on kielletty. 

2.5 

Käyttäjä on vastuussa palvelun luvattomasta käytöstä, joka tapahtuu Käyttäjän Käyttäjätunnuksilla ja/tai salasanoilla. Kaikki käyttäjätilit ovat henkilökohtaisia. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa käytöstä mikä tahansa joko Käyttäjän itse valitsema tai Palveluntarjoajan antama Käyttäjätunnus, salasana tai muu vastaava tunniste, ja/tai keskeyttää pääsy Palveluun, jos Käyttäjä on rikkonut mitä tahansa Käyttöehdoissa mainittuja ehtoja. 

2.6 

Käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Asetuksen ehdot sisällytetään Käyttöehtoihin. Henkilötietojen käsittelyä koskevien määräysten osalta näiden Käyttöehtojen ja tietosuojalain ja -asetuksen välisessä ristiriidassa tietosuojalain ja -asetuksen määräykset ovat etusijalla. 

3 Palvelun tietosuoja 

3.1 

Palveluntarjoaja säilyttää Käyttäjää koskevat tiedot luottamuksellisena kattavilla tietoturvatoimenpiteillä ja salassapitosopimuksilla. Pääsy ainekseen on ainoastaan Palveluntarjoajan omilla työntekijöillä ja niillä Palveluntuottajan kumppaneilla, joilla on asianmukainen rooli Palvelun ylläpidossa ja kehittämisessä. 

3.2 

Käyttäjät rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteessa (jäljempänä “Tietosuojaseloste”) esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy periaatteet. Palvelun kulloinkin ajantasaisin tietosuojaseloste on luettavissa Palvelussa osoitteessa kokemusmittari.fi. 

3.3 

Henkilökohtaisen Käyttäjätunnuksen luovuttaminen toiselle yksityishenkilölle Palvelun käyttöä varten on kiellettyä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle taikka käsitellä huolimattomasti siten, että Käyttäjän käyttäjätilille (jäljempänä “Tili”) voi päästä joku muu kuin itse Käyttäjä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen tietojen joutuessa ulkopuolisen tietoon Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. 

3.4

Palveluntarjoajalla on tietoturvasyistä milloin tahansa oikeus edellyttää Käyttäjää vaihtamaan tämän Käyttäjätunnukseen kuuluva salasana. 

4 Palvelun tekijänoikeudet 

4.1 

Palvelun yleisesti saatavilla oleva aineisto ja muu sisältö on tekijänoikeuksien suojaamaa. Palveluun ja palvelun sisältöön liittyvät materiaalit ja asiakirjat, jotka Käyttäjä on luonut heidän Palvelun käytön seurauksena, mukaan lukien kaikki kopiot, muunnokset, käännökset, muutokset ja niiden johdannaiset, kuuluvat Palveluntarjoajalle. 

4.2 

Immateriaalioikeudet käsittävät laajimmassa merkityksessä kaikki tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, mallioikeudet, tietokantasuojaoikeudet ja kaikki muu lakisääteinen suoja (rekisteröity tai rekisteröimätön) sekä kaikki Palveluun liittyvä tietotaito, keksinnöt, liikesalaisuudet sekä niihin liittyvät asiakirjat mukaan lukien kaikki niiden osat ja kopiot. 

4.3 

Kaikki oikeudet omistaa Palveluntarjoaja. Käyttäjä ei saa muokata, jäljentää, mukauttaa, kääntää, luoda johdannaisteoksia tai hyödyntää mitään Palvelun osaa tai käyttää Palvelua siten, että se loukkaa tekijänoikeuksia, liikesalaisuuksia tai kolmansien osapuolten yksityisyyttä. 

4.4 

Ellei toisin kirjallisesti mainita, nämä Käyttöehdot eivät myönnä Käyttäjälle tekijänoikeuksia taikka immateriaalioikeuksia liittyen Palveluun. Palveluntarjoaja pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä yhteydessä. 

4.5 

Käyttäjällä on kuitenkin oikeus käyttää Palvelusta saatuja tuloksia omiin sisäisiin liiketoimintatarkoituksiinsa, mukaan lukien oikeuden käyttää, upottaa ja julkaista sisältöä Käyttäjän omilla verkkosivustoilla, sosiaalisen median kanavissa sekä Käyttäjän omissa myynti- ja markkinointimateriaaleissa. 

5 Veloitukset palvelun käytöstä 

5.1 

Palveluun kuuluu sekä maksullisia että maksuttomia osia. Palvelun kulloinkin ajantasaisin hinnasto on luettavissa Palvelussa osoitteessa kokemusmittari.fi/hinnoittelu (jäljempänä “Hinnasto”). 

5.2 

Hinnat on esitetty euroissa ja laskutusvaluutta on euro.

5.3 

Käyttäjä ja Palveluntarjoaja sopivat kirjallisesti maksueristä ja -ehdoista, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 

5.4 

Maksuehto on 14 päivää netto toimituspäivästä tai laskun päivämäärästä sen mukaan, kumpi näistä on myöhäisempi. 

5.5 

Viivästyskorko on korkolain mukainen. 

5.6 

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tuotteen tai palvelun toistuvaismaksua ilmoittamalla muutoksesta ja muutoksen perusteista asiakkaalle kirjallisesti vähintään 90 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Käyttäjällä on tällöin oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen tai palvelun osalta päättymään hinnanmuutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Hinnanmuutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden laskutusjaksojen maksuun. 

5.7 

Maksulliset palvelut veloitetaan tilaushetkellä ja uusiutuvissa tilauksissa palvelusopimuksen uusiutumishetkenä, ellei toisin ole sovittu. Tiettyyn käyttöoikeusjaksoon kohdistetut tilaukset veloitetaan 3, 5 tai 12 kuukauden välein. 

5.8 

Jos Käyttäjä on syöttänyt luottokorttitietonsa Käyttäjätietoihin eikä muusta maksutavasta ole sovittu, tehdään veloitukset luottokortilta. Jos luottokorttimaksu ei onnistu, on Palveluntarjoajalla oikeus valita maksutavaksi lasku. 

5.9 

Palveluntarjoaja saattaa tarjota kokeiluluontoisen mahdollisuuden käyttää Palvelun pääsääntöisesti maksullista osakokonaisuutta maksutta tai alennetulla hinnalla erillisessä tarjouksessa määritellyin ehdoin. Ellei tarjouksessa ilmaista toisin, tarjousedun käyttäminen useammin kuin yhden kerran on kiellettyä. Väärinkäytöksi katsotaan esimerkiksi useamman erillisen Tilin luominen, jotta tavanomaisia veloituksia saataisiin teknisesti vältettyä. Tarjouksen käyttäminen useamman kuin yhden kerran luo Palveluntarjoajalle välittömän laskutusperusteen vuoden mittaisesta käyttöoikeusjaksosta Hinnaston tai muun erikseen ennalta sovitun hinnaston mukaan. 

5.10 

Yrityksille suunnattuun Tiliin on käyttöoikeus kulloinkin kerralla vuodeksi, ellei toisin ole sovittu. Käyttöoikeus uusiutuu automaattisesti kunkin käyttöoikeusjakson jälkeen vuodeksi tai mahdolliseksi muuksi erikseen sovituksi ajanjaksoksi, ellei Käyttäjä irtisano Palvelua tai Palveluntarjoaja ilmoita muuta ennen edeltävän käyttöoikeusjakson päättymistä. Uusi käyttöoikeusjakso veloitetaan kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen ja ajantasaisimman Hinnaston mukaisesti. Mahdollisten hinnastomuutosten ilmoittamisesta Käyttäjälle on kuvaus kohdassa 5.6.

5.11 

Ellei toisin ole sovittu, käyttöoikeusjakso veloitetaan 3, 6 tai 12 kuukauden välein. Jos Käyttäjä kuitenkin jättää maksamatta oikea-aikaisesti useamman kuin yhden osamaksuerän ja viivästykset eivät ole vähäisiä, on Palveluntarjoajalla oikeus eräännyttää kaikki jäljellä olevat osamaksuerät viipymättä maksettaviksi. 

5.12 

Jos Käyttäjä ei maksa oikea-aikaisesti tilaamiaan tuotteita tai palveluita, Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa Käyttäjän pääsyä Palveluun tai estää Käyttäjän pääsy Tililleen. 

5.13 

Maksutapahtumissa (esim. luottokortti- ja verkkopankkimaksut) voidaan käyttää ulkopuolisia maksupalveluntarjoajia, jotka veloittavat Käyttäjältä Hinnaston ja näiden Käyttöehtojen mukaiset maksut ja välittävät ne Palveluntarjoajalle. Tällaisten kolmansien osapuolten palvelumaksuista vastaa Palveluntarjoaja. Maksupalveluntarjoaja on lähtökohtaisesti Paytrail Oyj. 

5.14 

Jos veloitukset tehdään laskulla, laskusta saatetaan periä kohtuullinen laskutuslisä. Laskun maksuehto on 14 pv netto. 

6 Palvelun sisältö ja ylläpito 

6.1 

Palvelu koostuu verkkoalustasta asiakaspalauuteen sekä asiakastyytyväisyystilastojen keräämiseen, analysointiin ja julkaisemiseen. 

6.2 

Palvelusta on saatavilla eri versioita. Palvelun eri versiot löytyvät osoitteesta kokemusmittari.fi/hinnoittelu. 

6.3 

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ilman vahingonkorvausvastuuta. 

6.4 

Palveluntuottaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista katkoksista Käyttäjälle etukäteen Käyttäjätiedoissa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon taikka Palvelun välityksellä. 

6.5

Palveluntuottaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Palvelusta lähetetyt sähköpostit tai tekstiviestit eivät tavoita vastaanottajaa tai että perille toimitettu tieto poikkeaa teknisiltä tai kosmeettisilta yksityiskohdiltaan vähäisessä määrin syötetystä tiedosta. 

7 Kolmansien osapuolien palvelut 

7.1 

Tietyt Palvelun toiminnot voivat olla kolmansien osapuolten tarjoamia tai integroituja niihin. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen palveluiden käytöstä. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa kolmansien osapuolten tarjoamien palveluiden saatavuuden keskeytyksistä. 

7.2 

Nämä Käyttöehdot kattavat yksinomaan Palvelun ja sen käytön. Muita mahdollisia kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita ja alustoja koskevat heidän omat käyttöehdot, tietosuojakäytännöt tai muut ehdot taikka lisenssit. Palveluntarjoaja ei ota vastuuta näiden kolmansien osapuolien palvelujen ja alustojen käytöstä riippumatta siitä, onko ne linkitetty Palveluun vai eivät. 

8 Käyttöehtojen voimassaolo sekä muutokset palvelussa ja hinnastossa 

8.1 

Käyttöehdot velvoittavat Palveluntarjoajaa ja Käyttäjää siitä hetkestä alkaen, kun Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun. 

8.2 

  1. a) Maksullista käyttöoikeusjaksoa nauttivalla Käyttäjällä on lähtökohtaisesti oikeus käyttää sen veroista ja laatuista Palvelua Hinnaston mukaisin veloituksin kuin viimeisimmän käyttöoikeusjakson alkaessa. Palveluntarjoalla on oikeus tehdä muutoksia Hinnastoon ja Palvelun käyttömahdollisuuksiin käyttöoikeusjakson aikanakin ilman vaikutusta asiakassuhteen muihin ehtoihin sillä edellytyksellä, että muutokset eivät ole suuria tai Käyttäjän kannalta selkeästi kohtuuttomia. Käyttäjään vaikuttavista hinnastomuutoksista ja vähäistä suuremmista Palvelun käyttömahdollisuuksiin liittyvistä muutoksista on ilmoitettava Käyttäjälle tämän Käyttäjätietojen mukaiseen sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon viimeistään neljä (4) viikkoa ennen muutosten voimaan saattamista, elleivät muutokset ole selkeästi Käyttäjän eduksi. 
  2. b) Veloituksetonta käyttöoikeusjaksoa nauttivalla Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään määrättyyn hinnoitteluun tai tiettyihin Palvelun ominaisuuksiin. 
  3. c) Palveluntarjoajalla on perustellusta syystä oikeus tehdä suuriakin muutoksia Hinnastoon ja Palvelun käyttömahdollisuuksiin myös käyttöoikeusjakson voimassa ollessa, mutta Käyttäjällä on tuolloin oikeus irtisanoa asiakkuutensa ja saada palautetuksi se osuus häneltä

mahdollisesti veloitetuista maksuista, jotka kohdistuvat loppuosaan hänen voimassa olevasta käyttöoikeusjaksostaan muutosten tekemisen jälkeen, edellyttäen, että muutoksilla on hänen Palvelun käyttöönsä huomattava vaikutus. 

8.3 

Maksullista käyttöoikeusjaksoa nauttivaan Käyttäjään sovelletaan sitä versiota näistä Käyttöehdoista, joka oli ajantasaisin ja saatavilla Palvelussa, kun Käyttäjän viimeisin käyttöoikeusjakso käynnistyi. Käyttöoikeusjakson uusiutuessa Käyttäjän katsotaan hyväksyvän kulloinkin ajantasaisimmat Käyttöehdot, ellei irtisano Palvelua tai ellei Palveluntarjoaja ilmoita muuta. Veloituksetonta käyttöoikeusjaksoa nauttivaan Käyttäjään sovelletaan aina ajantasaisimpia Palvelussa saatavilla olevia Käyttöehtoja, jotka Käyttäjä hyväksyy, ellei irtisano Palvelua. 

8.4 

Palveluntarjoajalla on oikeus perua tai evätä Palvelun käyttöoikeus ja asiakkuus sellaiselta Käyttäjältä, joka ei ole asiakassuhteessa noudattanut näitä Käyttöehtoja. 

8.5 

Käyttöehdot lakkaavat velvoittamasta Käyttäjää ja Palveluntarjoajaa Käyttäjän käyttöoikeusjakson loppuessa lukuun ottamatta niitä velvollisuuksia, jotka ovat syntyneet ennen kyseistä ajankohtaa. 

8.6 

Palveluntarjoaja ja Käyttäjä vapautuvat Käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa kuin sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi sota tai kapina, yleinen liikenteen tai tietoliikenteen keskeytyminen, maanjäristys, tulva tai muu niihin verrattava poikkeuksellinen luonnonilmiö, energiajakelun keskeytys tai häiriö, laajamittainen työselkkaus (esim. lakko, työsulku, boikotti) tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy. Lakko, työsulku, boikotti tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan, ellei toisin näytetä, ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Käyttäjä tai Palveluntarjoaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena. 

8.7 

Jos jokin näiden Käyttöehtojen kohta on nyt tai myöhemmässä vaiheessa lainvastainen taikka muusta syystä pätemätön tai kannekelvoton, se ei vaikuta muiden kohtien voimassaoloon ja sovellettavuuteen Palvelun käyttöön. 

9 Viivästys ja sopimuksen purkaminen 

9.1 

Jos Palveluntarjoaja tai Käyttäjä havaitsee, että viivästys tapahtuu tai on todennäköinen, on osapuolen viipymättä ilmoitettava viivästyksestä ja sen vaikutuksista toimitusaikatauluun kirjallisesti toiselle osapuolelle. 

9.2

Jos on käynyt selväksi, että sopimuksen täyttäminen viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi yli 60 päivää, sillä osapuolella, jota ei ole kohdannut ylivoimainen este, on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain ilman, että kummallakaan osapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta. 

9.3 

Jos toimitus on Palveluntarjoajasta johtuvasta syystä viivästynyt eikä tapahdu osapuolten kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään 30 päivän lisäajankaan kuluessa, Käyttäjällä on oikeus purkaa sopimus sillä edellytyksellä, että viivästyksellä on Käyttäjälle olennainen merkitys ja Palveluntarjoaja käsitti tämän tai se olisi pitänyt käsittää. 

9.4 

Käyttäjällä tai Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain myös silloin, jos joko Käyttäjä tai Palveluntarjoaja muutoin olennaisesti rikkoo sopimusta ja sopimusrikkomuksella on toiselle osapuolelle olennainen merkitys. Jos sopimusrikkomus on korjattavissa, sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei Käyttäjä tai Palveluntarjoaja ole korjannut sopimusrikkomustaan toisen osapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään 30 päivän määräajan puitteissa. 

9.5 

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain myös silloin, jos Käyttäjä ei suorita erääntynyttä ja perusteeltaan oikeaa maksua 30 päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta kirjallisesta huomautuksesta eikä Käyttäjä ole asettanut Palveluntarjoajalle hyväksyttävää vakuutta sopimukseen perustuvien maksujen suorittamisesta. 

9.6 

Käyttäjällä tai Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain ennen kuin sopimuksen täyttämisen aika on käsillä, jos on käynyt selväksi, että joko Käyttäjä tai Palveluntarjoaja on syyllistynyt sopimuksen purkamiseen oikeuttavaan sopimusrikkomukseen. Sopimuksen purkaminen jää kuitenkin vaille vaikutusta, jos Käyttäjä tai Palveluntarjoaja viipymättä purkuilmoituksen saatuaan joko asettaa hyväksyttävän vakuuden sopimuksen täyttämisestä tai esittää muun luotettavan selvityksen sopimuksen täyttämisestä. 

9.7 

Jos Käyttäjällä tai Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus, heillä on myös oikeus pidättyä suorituksestaan ilmoittamalla tästä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Käyttäjän tai Palveluntarjoajan oikeus pidättyä suorituksestaan päättyy, jos toinen osapuoli viipymättä pidättymistä koskevan ilmoituksen saatuaan joko asettaa hyväksyttävän vakuuden sopimuksen täyttämisestä tai esittää muun luotettavan selvityksen sopimuksen täyttämisestä. 

Salassapito 

10.1

Käyttäjä ja Palveluntarjoaja sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toiselta osapuolelta saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa tai tietoa, a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista, b) jonka vastaanottava osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, c) joka oli vastaanottavan osapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta osapuolelta, d) jonka vastaanottava osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta osapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa taikka e) jonka vastaanottava osapuoli on velvollinen luovuttamaan lain tai viranomaismääräyksen perusteella. 

10.2 

Käyttäjän ja/tai Palveluntarjoajan on välittömästi lopetettava toiselta osapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto luotettavalla tavalla kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun osapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjällä ja/tai Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaismääräyksen edellyttämä aineisto. 

10.3 

Tähän kohtaan 10 liittyvät oikeudet ja velvollisuudet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, nämä oikeudet ja velvollisuudet päättyvät viiden (5) vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä. Sopimuksen päättymisellä ei kuitenkaan ole vaikutusta tähän kohtaan 10 liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jos voimassaolevasta lainsäädännöstä seuraa edellä todettu pidempi salassapitovelvollisuus. 

11 Muita ehtoja 

11.1 

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki niitä koskevat kiistat, erimielisyydet ja vaateet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa. Jos osapuolet eivät kykene keskinäisissä neuvotteluissa löytämään ratkaisua, kiistat ratkaistaan Jyväskylän käräjäoikeudessa. 

11.2

Palveluntarjoajalla on lupa käyttää tilin avanneiden yritysasiakkaidensa nimeä ja logoa asiakasreferenssinään mainitsematta asiakkaan luottamuksellisia tietoja. Asiakkaalla on oikeus kieltää referenssin käyttö ilmoittamalla tästä kirjallisesti Palveluntarjoajan asiakaspalveluun ().

11.3 

Palveluntarjoajalla on oikeus kerätä koottuja ja anonymisoituja analytiikkatietoja Palvelua käyttäviltä Käyttäjiltä sekä mistä tahansa upotetusta sisällöstä. Nämä analytiikkatiedot ovat Palveluntarjoajan omaisuutta, ja käyttäjät näin ollen luovuttavat Palveluntarjoajalle kaikki oikeudet, nimikkeet ja edut, mukaan lukien tekijänoikeudet, jotka heillä voi olla tällaisiin

analytiikkatietoihin. Palveluntarjoaja voi käyttää näitä analytiikkatietoja muun muassa omien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, tilastojen ja koosteiden tuottamiseen sekä käyttää niitä palvelutarjontaansa ja muihin kaupallisiin tarkoituksiinsa. 

11.4 

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää ilman Käyttäjän erillistä hyväksyntää näissä Käyttöehdoissa sille määritetyt oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle niin, että uudeksi Palveluntarjoajaksi tulee jokin toinen taho kuin Preoni Oy. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi tilanteessa, jossa Palvelu tai sen osa siirretään kaupalla toiselle elinkeinonharjoittajalle.